Menu Zamknij

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. „Europejska Fundacja Rozwoju”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja może używać skrótu „EFR”.
 3. Fundacja została ustanowiona przez Michała Lenczewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Aleksandrę Ramięgę w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ul. Zgierskiej 42A lok 1, w dniu 08.12.2016 r.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 2. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zwłaszcza o podobnym zakresie działania.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 6. Działalność fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. działanie na rzecz rozwoju gospodarczego;
 2. wspieranie innowacyjności i rozwoju nowych technologii;
 3. wspieranie przedsiębiorczości;
 4. edukacja prawna;
 5. pomoc prawna;
 6. podwyższanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 7. pomoc przedsiębiorcom i instytucjom w zapewnianiu zgodności działania z prawem, jak również z innymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji (compliance);
 8. integracja środowiska biznesu;
 9. wspieranie rozwoju zasobów ludzkich dla uzyskania i utrzymania trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Europy;
 10. rewitalizacja;
 11. wspieranie zdolnej młodzieży;
 12. ochrona praw człowieka w szczególności: niezbywalnej godność człowieka, własności, prawa do uczciwego i szybkiego procesu, prywatności, prawa do informacji publicznej;
 13. działalność szkoleniowa oraz edukacyjno-doradcza;
 14. wyrównywanie szans edukacyjnych;
 15. upowszechnianie edukacji i nauki, a w szczególności współpraca z instytucjami i szkołami w zakresie rozwoju edukacji;
 16. nieodpłatna pomoc prawna;
 17. świadczenie pomocy społecznej;
 18. działalność dobroczynna;
 19. aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównywanie szans na rynku pracy;
 20. przeciwdziałanie marginalizacji społecznej;
 21. pomoc osobom niepełnosprawnym;
 22. tworzenie społeczeństwa obywatelskiego;
 23. tworzenie społeczeństwa informacyjnego;
 24. wspieranie inicjatyw samorządowych;
 25. rozwijanie świadomości konsumenckiej;
 26. wspieranie równouprawnienia;
 27. ochrona praw zwierząt;
 28. ochrona środowiska;
 29. propagowanie zdrowego trybu życia;
 30. wspieranie opieki zdrowotnej;
 31. opieka nad osobami starszymi;
 32. opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym i poniemowlęcym;
 33. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 34. działalność kulturalna;
 35. promocja wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych;
 36. obsługa programów pomocy zagranicznej;
 37. inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji.

§ 6

 1. Zakresem działalności Fundacji jest podejmowanie wszelkich dozwolonych polskim prawem przedsięwzięć, służących realizacji celu Fundacji.
 2. Formy działalności Fundacji są następujące: wspieranie finansowe i rzeczowe, pomoc merytoryczna, ustanawianie stypendiów, organizowanie konkursów i plebiscytów, wymiana doświadczeń z i innymi podobnymi instytucjami i inne służące realizacji celu Fundacji.
 3. Fundacja w celu realizacji swoich zadań może współpracować z instytucjami i organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 4. W przypadku składania przez Fundację oferty, w szczególności w przypadku ubiegania się przez Fundację o zamówienie publiczne, promesa współpracy lub współpraca Fundacji z podmiotem zewnętrznym posiadającym określone cechy będzie uprawniała Fundację do traktowania tych cech jako wspólnych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

 1. Środki na realizację celu i pokrycie kosztów swej działalności Fundacja czerpać będzie z następujących źródeł:
  1. kwot wpłacanych przez fundatorów,
  2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy,
  3. dotacji i darowizn w postaci aportów rzeczowych,
  4. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  5. odsetek i depozytów bankowych,
  6. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  7. dochody pochodzące z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
 2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej utrzymania.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 10

 1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 4 osób powoływanych na pięcioletnią kadencję przez poprzedni Zarząd.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 4. Na czele Zarządu stoi Prezes.

§ 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  5. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  6. zmiana statutu,
  7. połączenie lub likwidacja Fundacji,
  8. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach.
 3. Zarząd może otrzymywać wynagrodzenie.

§ 12

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 3. Zarząd podejmuje decyzje jednomyślnie przy Zarządzie wieloosobowym. Jeżeli Zarząd Fundacji jest jednoosobowy decyzje podejmuje samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu Fundacji przy Zarządzie wieloosobowym. Jeżeli Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 13

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd jednomyślnie. 

§ 14

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd jednomyślnie.

§ 15

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje jednomyślnie Zarząd.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz organizacji o zbliżonych celach.

Łódź, dn. 08.12.2016 r.